Huisregels

Deze regels hangen duidelijk zichtbaar bij de ingang van het jeugdhonk. Ze gelden voor zowel de jongeren als ook voor de vrijwilligers.

Toegang

 • 3:16 is voor jongeren vanaf de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs, vanaf 20:00 uur toegankelijk. Op vrijdagavond wordt er omstreeks 24:00 uur afgesloten en op zaterdagavond om 23:30 uur.
 • Je hebt alleen toegang tot het jeugdhonk als je fiets/ auto op de juiste plaats staat geparkeerd.
 • Je betreedt 3:16 geheel op eigen risico.
 • Je hebt geen toegang tot de bar en de keuken.

Algemeen

 • Iedereen behandelt elkaar in 3:16 respectvol.
 • Iedere bezoeker van 3:16 houdt zich aan aanwijzingen en regels van de leiding, (maatschappelijke) stagiaires en/ of vrijwilligers.
 • Iedereen ruimt zijn eigen afval op en gooit dit in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ook buiten!
 • De toiletten worden netjes achter gelaten.
 • In het jeugdhonk wordt geen muziek gedraaid. Dus ook niet van jezelf.
 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van het door het jeugdhonk beschikbaar gestelde spelmateriaal.
 • Het jeugdhonk wordt gebruikt om activiteiten te organiseren voor de jongeren. Echter deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij  het bestuur van de stichting.
 • De opbrengsten van de verkoop van consumpties en snacks worden gebruikt om het jeugdhonk in stand te houden.
 • Bij een strafbaar feit inzake het Wetboek van Strafrecht, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • De leiding heeft de verantwoording over het jeugdhonk en het reilen en zeilen daarbinnen.
 • De leiding is bevoegd bezoekers de toegang te weigeren en bezoekers te verwijderen, zonder hiervoor verantwoording te hoeven afleggen aan de bezoeker.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor je zoekgeraakte, beschadigde of verloren eigendommen.

Bij vernieling en/of diefstal…

 • Wordt de aangebrachte schade op de dader(s) verhaald.
 • Wordt er van iedere vorm van diefstal aangifte gedaan bij Politie IJsselland.
 • Is de stichting van Jeugdhonk 3:16 niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van bezoekers. Pas dus goed op je jas, tas, telefoon e.d.

Wat niet mag in (de directe omgeving van) het jeugdhonk

 • Geweld gebruiken of met geweld dreigen.
 • Verborgen of openlijk wapens dragen.
 • Godslastering.
 • Discrimineren, pesten, in welke vorm dan ook.
 • Je schuldig maken aan seksuele intimidatie in welke vorm dan ook.
 • Moedwillig persoonlijke en openbare bezittingen vernielen.
 • Glazen, kopjes en flesjes mee naar buiten nemen, met uitzondering van het eigen buitenplein.
 • (Buiten) overlast veroorzaken.
 • Drugs tonen, gebruiken en/ of verhandelen.
 • Eigen muziek draaien.
 • Huisdieren meenemen in het jeugdhonk, uitgezonderd blinden geleide- en hulphonden.

Specifiek t.a.v. eten en (alcoholische) dranken

 • Eigen meegenomen eten en drinken mag in en om het jeugdhonk niet worden genuttigd.
 • In het jeugdhonk gekochte eten en drinken mag niet mee naar buiten worden genomen, met uitzondering van het eigen buitenplein.
 • Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Legitimatie bij het kopen ervan is verplicht.
 • Er wordt geen alcoholvrij bier verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Legitimatie bij het kopen ervan is verplicht.
 • Er wordt per persoon maximaal 2 keer een alcoholisch drankje verstrekt.
 • Alcohol die wordt gekocht mag niet worden afgegeven aan jongeren onder de 18 jaar.
 • De leiding van jeugdhonk heeft te allen tijden het recht om verkoop van alcohol aan personen of groepen te weigeren.
 • Wanneer je zichtbaar onder invloed bent van alcohol wordt je direct verzocht het jeugdhonk en de directe omgeving te verlaten.
 • Warme snacks worden verkocht vanaf 20:30 uur.
 • Warme snacks worden niet meer verkocht op vrijdagavond na 23:15 uur en op zaterdagavond na 22:45 uur.
 • Koude snacks en drank worden niet meer verkocht op vrijdagavond na 23:40 uur en op zaterdagavond na 23:10 uur.

Specifiek t.a.v. roken

 • Binnen mag niet worden gerookt. Op het buitenplein aan de Boni zijde is het toegestaan. Voor het ’t Olde staduus is niet gewenst.
 • Resten van sigaretten of peuken worden in de asbak gegooid, buiten naast de deur.

Pand-ontzegging

 • Wanneer iemand zich niet aan de huisregels houdt, krijgt hij/ zij een laatste waarschuwing, daarna een z.g.n. ‘pand-ontzegging’. De duur van een deze pand-ontzegging wordt door het team van vrijwilligers bepaald. Bij een ontzegging van langer dan een maand wordt er een schriftelijke notitie gemaakt en wordt deze verzonden aan de jongere zelf, zijn/haar ouders/verzorgers, en Politie IJsselland. Een jongere die met een ontzegging het jeugdhonk toch betreedt, is strafbaar volgens artikel 138, Wetboek van Strafrecht en zal de politie worden ingeschakeld. Na afloop van de pand-ontzegging is het gebruikelijk dat de jongere contact opneemt met de leiding van het jeugdhonk op dat moment.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16